PS保姆级教程-3种玻璃质感效果制作,超简单!
 
 步骤:
 
 1、复制图层,并转为智能对象
 
 2、滤镜—模糊—高斯模糊
 
PS考证3种玻璃质感效果如何制作
 
 3、滤镜—杂色—添加杂色高斯(分布、单色 2.5)
 
 4、滤镜—滤镜库—扭曲—玻璃(纹理:磨砂)
 
 6、复制已做好磨砂玻璃纹理的图层
 
 鼠标双击图层效果下的滤镜库
 
 (纹理修改为:块状)
 
 7、继续复制已做好磨砂玻璃纹理的图层
 
 鼠标双击图层效果下的滤镜库
 
 (纹理修改为:小镜头)